POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://log7.pl/, zwanego dalej „LOG7”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z LOG7, w tym składania Zamówień.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających w LOG7 PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przemysłowa 7, Kłoda, 64-130 Rydzyna, Polska, KRS 0000852725, NIP 6972377899, REGON 386648549, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, właściciel sklepu internetowego LOG7, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”. Dostępny pod adresem: sklep@log7.pl

Zakres zbierania danych

Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z LOG7, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie lub zapisanych do newslettera.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

Przetwarzanie danych przez Ceneo Sp. z o.o.

W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu “Zaufane Opinie”, Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie http://log7.pl/, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

Cel zbierania danych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Sprzedawca przetwarza dane osobowej Zamawiających, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu

Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

Mechanizm cookies

LOG7 używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony LOG7. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę LOG7 do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron LOG7.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach LOG7 będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę LOG7, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu LOG7.

Cookies innych podmiotów

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z LOG7. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.

Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu na www.rtbhouse.com/privacy/

W reklamach zamieszczanych na stronach LOG7 mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą LOG7, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym, ponadto Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach LOG7 komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.